Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Zornmärket

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bl a att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt vidareföra och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän. Märket är väl känt i samhället och att ha erövrat Zornmärket i silver utgör såväl inåt, i spelmanskretsar, som utåt mot samhället i övrigt en kvalitetsmärkning av sin bärares kompetens att utöva folkmusik.

Första riksspelmansstämman 1910

Zornmärket har sitt ursprung i det spelmansmärke som konstnären Anders Zorn ritade och bekostade till den första riksspelmansstämman. Den anordnades i Stockholm år 1910 och genomfördes på Skansen. Märket och verksamheten runt det syftade då, och gör det fortfarande, till att främja våra folkmusikaliska traditioner. Det handlar om att vår folkmusik alltjämt skall kunna behålla och hävda sin särart och sådana uttryckssätt som varit kännetecknande för olika delar av Sverige. Vi upplever idag att folkmusiken står stark, samtidigt som ett rikt utbud av annan musik öser ur de folkmusikaliska källorna och även förändrar dess egenart.

Zornmärket i silver - riksspelman

Zornmärket i silver berättigar till benämningen riksspelman. Det kan erövras vid årsvisa uppspelningar som, efter ansökan av främst länsvisa spelmansförbund, arrangeras på olika platser i landet. Den som spelar upp bedöms av en jury som består av högt kvalificerade musikmänniskor, själva spelmän. De bedömer den uppspelandes prestation från olika folkmusikaliska utgångspunkter och avger sedan ett utlåtande som kan innebära en utmärkelse. En sådan utmärkelse innebär att spelmannen erhåller ett diplom, ett bronsmärke, ett diplom efter tidigare erhållet bronsmärke eller Zorns spelmansmärke i silver.

Zornmärket i guld

Förutom Zornmärket i silver finns Zornmärket i guld. Det kan, efter förslag från Zornmärkes-nämndens jury och beslut av Svenska Folkdansringens riksstyrelse, tilldelas synnerligen framstående traditionsbärare.

Huvudman för Zornmärket

Svenska Folkdansringen är huvudman för Zornmärket. Det har sin bakgrund i att organisationen vid 1930-talets början genom en överenskommelse med fru Emma Zorn fick rätten till märket och därmed kunde återge det dess roll som livgivande faktor i svenskt spelmansliv. Stadgar utformades och vid spelmansstämman i Västerås 1933 kunde Svenska Folkdansringen för första gången dela ut märket i guld, silver och brons. I och med detta övergick Zornmärket att vara deltagarmärke till att vara förtjänstmärke.

740 riksspelmän mellan 1933 och 2005

Under de 74 år som gått sedan 1933 har, enligt tillgängligt underlag och inklusive de som erövrade märken 2005, 740 spelmän meriterat sig för spelmansmärket i silver, 107 har tilldelats märket i guld.